باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز

با مدیریت علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان و سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان

Arian Football (1) Arian Football (2) Arian Football (3) Arian Football (4)

ثبت نام از علاقه‌مندان از 6 تا 16 سال به عمل می‌آید.

Buttons2

تلفن مدیریت: 09166190751

سرپرست و مسئول ثبت نام: رسول غیبی

همراه: 09163023391 – 09166190751

نشانی: زمین چمن شرکت لوله سازی اهواز – زمین چمن ورزشگاه قدس و زمین تمرین واقع در چهارشیر

علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز ، علی محمد غیبی بازیکن اسبق شاهین، استقلال و فولاد خوزستان، سرمربی هم اکنون آکادمی فولاد خوزستان، باشگاه و مدرسه فوتبال آریان اهواز – مدرسه فوتبال آریان اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان