شیرینی سرای تمشک

P1040520     کلیه سفارشات عقد و عروسی، جشن تولد و مراسم خاص… پذیرفته می‌شود 

تمشک (1) تمشک (2) تمشک (3) تمشک (4)     انواع دسرها پذیرفته می شود 

tameshk (3) تمشک (6)تمشک (5)    کیک‌های طرح دار تولد، نامزدی، عقد و عروسی 

wedding-cake-pictures-8

 کلیه سفارشات مجلس پذیرفته می شود 

IMG_1525 IMG_1522

 آماده همکاری با سازمانها و ارگانهای دولتی و … 

تمشک7

Buttons2

مدیریت: بدرخانی / کرامتی 

 بدرخانی: 09166051692

 کرامتی: 09168341138

 تلفن: 3754299

 نشانی: اهواز، گلستان، خیابان فروردین، بین اسفند و اقبال 

شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ، شیرینی تمشک اهواز – شیرینی سرای تمشک اهواز ،

پایگاه مشاغل خوزستان