شیرینی سرای بوستان

boostan1

 انواع سفارشات مجالس پذیرفته می شود 

 انواع شیرینی تر و خامه، شیرینی خشک و مخلوط 

bostan2

 آجیل، شکلات کاکائویی 

انواع سفارشات شیرینی و کیک پذیرفته می شود

bostan1

  مدیریت: قبادی   

همراه: 09165810825

 تلفن: 3722120 – 3341442 

 نشانی:  

 شعبه 1:  اهواز، گلستان، شهرک برق، فاز 1 شهرداری، 16متری اول 

 شعبه 2:  اهواز، گلستان، خیابان فروردین، نبش بوستان 

 

شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز ، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز، شیرینی سرای بوستان اهواز – شیرینی سرا بوستان اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان