داروخانه دکتر گرجی زاده

هوالشافی

دارویی

طبی 

بهداشتی

ساعت فعالیت:

صبح: 13 – 9         عصر: 22 – 18

مشاوره دارویی تمام وقت

تلفن: 4437400 – 0611

آدرس: زیتون کارمندی، خیابان انوشه، بین حجت و فردوس

 

پایگاه مشاغل خوزستان