داروخانه مرکزی

Centeral Pharmacy

دکتر منصور آرزومند

ساخت داروهای ترکیبی 

آرایشی بهداشتی

تلفن: 4446656

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، فلکه چیتا، روبروی بانک ملت 

پایگاه مشاغل خوزستان