مبل الزهرا (شعبه2)

بورس انواع پارچه مبلی و چرم

مدیریت: قائدی

تلفن: 4450131-4452970

نشانی: اهواز، بلوار پاسدارن، بین زیتون و زمزم

ورود به شعبه 1

پایگاه مشاغل خوزستان