فروشگاه های اهواز تل (مجموعه فروشگاه های تخصصی)

 مجموعه فروشگاه‌های تخصصی موبایل اهواز تل

ahwaz_tel@hotmail.com

ahwaz tel1- فروشگاه سامسونگ

فعالیت: گوشی های سامسونگ با گارانتی

3اهوازفکس: 2233204 – 0611

تلفن: 2233203- 0611

آدرس: اهواز، خیابان کاوه، بین حافظ و فردوسی، نبش یوسفی

ahwaz tel 2

2- فروشگاه نوکیا

فعالیت: گوشی های نوکیا با گارانتی

نوکیا تلفکس: 2216965 – 0611

تلفن: 2216961 – 0611

آدرس: اهواز، خیابان کاوه، بین حافظ و سعدی، نبش پاساژ امیرکبیر

ahwaz tel 3

3- فروشگاه مرکزی اهواز تل

فعالیت: کل برندهای معتبر با گارانتی

فروشگاه اهواز تلفکس: 2232888 – 0611

تلفن: 2232777 – 0611

آدرس: اهواز، خیابان کاوه، پاساژ کربلایی، طبقه اول، واحد 215

ahwaz tel 4

فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی، فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی، فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی، فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی، فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی، فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی، فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی، فروشگاه های اهواز تل، فروشگاه سامسونگ: گوشی های سامسونگ با گارانتی، فروشگاه نوکیا: گوشی های نوکیا با گارانتی، فروشگاه مرکزی: کل برندهای معتبر با گارانتی

پایگاه مشاغل خوزستان