پلاسکو کوهرنگ

تلفن: 4449756 – 4431342

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، فلکه چیتا

پایگاه مشاغل خوزستان