شیرینی تشریفات

Tashrifat Confectionary

همراه: 09166100468

تلفن: 4461154

نشانی: اهواز، کورش، خیابان اقبال، بین خیابان 12 و 14، مجتمع میلاد نور

Milad nor Building/ Between St.No 12 & 14/ Eghbal Ave./ Kourosh/Ahvaz/Iran

Mob: 09166100468

Tel: 4461154

پایگاه مشاغل خوزستان