رستوران شامباما

 سرویس رایگان در محدوده

( کیانپارس / کیان آباد )

سرویس نیمه رایگان خارج از محدوده

( %50 هزینه با ما، %50 هزینه با شما )

تلفن: 3914407-3914248-3388088

نشانی: کیانپارس، بین خیابان 4 و 5 غربی

پایگاه مشاغل خوزستان