شیرینکده نیاوران

Niyavaran

مدیریت: قدم زاده

تلفن: 4430141 – 4443958 – 0611

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زیتون، جنب پارک زیتون

پایگاه مشاغل خوزستان