پیتزا و ساندویچ هایدا

تلفن: 3375472

نشانی: کیانپارس – بین خیابان 18 و 19 شرقی

پایگاه مشاغل خوزستان