آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی

آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی

چلو ممتاز

چلو ماهی

چلو جوجه

چلو گوشت

چلو کباب

چلو مرغ

چلو خورش قیمه

چلو سلطانی

چلو خورشت سبزی

چلو برگ

خوراک کوبیده

خوراک مرغ

خوراک ممتاز

خوراک جوجه

استامبولی

نگینی

چاشنی

مدیریت: خانم خیبرگیر ـ آقای جعفری

همراه: 09163002246

تلفن: 34443841 – 34443866

نشانی: زیتون کارمندی، خیابان حجت، بین زهره و زاویه

آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی چلو ممتاز ، چلو ماهی ، چلو جوجه ، چلو گوشت ، چلو کباب ، چلو مرغ ، چلو خورش قیمه ،  چلو سلطانی ، چلو خورشت سبزی ، چلو برگ ،  خوراک کوبیده ، خوراک مرغ ، خوراک ممتاز ، خوراک جوجه ، استامبولی ، نگینی، جاشنی ، – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر، آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی – آشپزخانه چاشنی ، رستوران چاشنی – آشپزخانه و غذای بیرون بر چاشنی اهواز – آشپزخانه چاشنی اهواز – آشپزخانه خیبرگیر

پایگاه مشاغل خوزستان