کبابسرای بهمن خان

 آمادگی پذیرش انواع شفارشات و ارائه خدمات به مشتریان گرامی 

gal38ok

کباب مخصوص بختیاری – فیله کباب مخصوص رولتی – دنده کباب مخصوص  گوسفندی – کوبیده مخصوص – میکس کوبیده و جوجه چنجه کباب مخصوص – جوجه کباب با استخوان – بره کباب مخصوص گوسفندی – جیگر مخصوص گوسفندی – قلوه مخصوص گوسفندی – میکس دل و قلوه – خوش گوشت – جوجه کباب  مخصوص –  جوجه کباب با استخوان – کتف و بال

alijenab pages_2013_7_19_14_15_48ok

 همراه با نوشیدنی خنک و دسر پیش غذا 

 مدیریت ابراهیمی 

همراه: 09397540182

تلفن : 3363430 – 0611

نشانی: کیانپارس خیابان پهلوان غربی جنب بیمه پارسیان

کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کبابسرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان – کباب سرای بهمن خان اهواز ، کبابسرای بهمن خان – کباب بهمن خان

پایگاه مشاغل خوزستان