فست فود آفتاب

همراه: 09166099259

تلفن: 4440125 – 4440230

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان فاطمی، بین زیبا و زیتون، روبروی پارک

www.aftabpizza.com

Apposite Park, Fatemi St. Zeytun Karmandi – Ahwaz – Iran

Tel: +98 611 4440125 – 4440230

پایگاه مشاغل خوزستان