تاکسی سرویس ایران

سرویس دهی به کلیه نقاط کشور

(شبانه روزی)

مدیریت: میناوی زاده

تلفن: 4454400 – 4440532

آدرس: زیتون کارمندی، خیابان کمیل، بین زیتون و زیبا

پایگاه مشاغل خوزستان