کارگاه تهویه برادران میاحی

تعمیر و سرویس کولر و یخچال و کلیه وسایل سردکننده

مدیریت: میاحی

همراه: 09367561224

نشانی: اهواز، بلوار گلستان، مجموعه مسکونی فاز 2، گروه ملی، خیابان اصلی، نبش 16 متری اول

پایگاه مشاغل خوزستان