شرکت پارس گستران اهواز

ثبت: 39763  سهامی خاص

تلفکس: 3375394 – 0611

نشانی: کیانپارس، بازار مرو، پلاک 84

پایگاه مشاغل خوزستان