گالری رومانتیک

انواع پوستیژ مصنوعی و طبیعی

نمایندگی انحصاری

فانتزی، فاشیون و Socap

انواع پوستیژ حرارتی 180 درجه

انواع موهای متری دو سر باز و سردوخت و حرارتی 180 درجه

انواع شنیون های آماده

انواع کلیپس های مویی و فر و صاف

همراه: 09363931717

تلفن: 2230830

نشانی: اهواز، خیابان نادری، بین حافظ و فردوسی، پاساژ شریف

شعبات دیگر: ویونا و شریف

شریف: جنب گالری رومانتیک، تلفن: 2217118

ویونا: جنب گالری رومانتیک، تلفن: 2229679

پایگاه مشاغل خوزستان