مجتمع انفورماتیک ایرانیان (بین الملل سابق)

IT Professional Academy
IT College

مدیریت: مهندس بهروز پورسلیمانی

www.it-college.org

دفتر مرکزی:

تلفکس : 4434591

تلفن: 4452675 – 4456830

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زیبا، بین فیروز نو و فیلسوف پلاک 87

پایگاه مشاغل خوزستان