پمپ آب

پمپ آب

پمپ آب

شرکت بازرگانی پارسیان عامل فروش پمپ اب خانگی‌صنعتی کشاورزی

پمپهای خانگی برای افزایش فشار اب ساختمان و..
پمپهای کارواش برای شستشوی محیط (مرغداری و …) ماشین صنعتی و کشاورزی
پمپهای اب کفکش شناور برای چاهای اب و استخر و پمپهای استخری پمپهای هایوارد و موتور پمپ بنزینی و نفت بنزین
الکترو‌ موتور پوسته چدنی المینیوم
موتور برق ژنراتور

حمل بار تهران رایگان

مشاوره رایگان
۰۲۱۶۶۸۷۹۴۳۵
۰۲۱۶۶۸۵۷۱۴۷
۰۲۱۶۶۸۵۷۳۸۷

۰۹۱۲۳۱۹۴۷۵۹ قاسمی

سایت:

www.parsianpump.com

ایمیل:

amirghasemi4759@gamil.com

 پمپ آب پمپ لجن کش

معرفی شرکت

شرکت بازرگانی پارسیان ، عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ، پنج راهی ، درجه و ….
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز
فروش انواع پمپ آب خانگی
پمپ آب – پمپ لجن کش – پمپ کارواش – پمپ استخر – شرکت بازرگانی پارسیان – شرکت بازرگانی پارسیان ، عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ، پنج راهی ، درجه و …
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز فروش انواع پمپ های خانگی
پمپ آب – پمپ لجن کش – پمپ کارواش – پمپ استخر – شرکت بازرگانی پارسیان – شرکت بازرگانی پارسیان ،
عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ، پنج راهی ، درجه و …
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز فروش انواع پمپ های خانگی
پمپ آب – پمپ لجن کش – پمپ کارواش – پمپ استخر – شرکت بازرگانی پارسیان –
شرکت بازرگانی پارسیان ، عامل فروش منبع های تحت فشار آب و منبع ذخیره آب در مدل های و اندازه های مختلف و متعلقات پمپ ،
پنج راهی ، درجه و …
فروش انواع پمپ های لجنکش و شناور در اندازه ها و ابعاد مختلف ، سه فاز و تک فاز فروش انواع پمپ های خانگی