امداد باطری بعثت

امداد باطری اهواز فروشگاه باطری بعثت

فرشگاه امداد باطری بعثت

این فروشگاه در سال ۱۳۷۴ تأسیس و در روز بعثت رسول اکرم (ص) افتتاح شد و به همین خاطر نام این فروشگاه باطری بعثت نامیده شد.

فروشگاه امداد باطری بعثت در آن زمان فقط با باتری های نور – نیرو سابق که امروزه صبا باتری نامیده می شود کار خود را شروع کرد. در مدت این چند سال با چند شرکت داخلی همکاری و کار پخش و توزیع محصولاتشان را عهده دار شد.

نمایندگی های در حال حاضر فروشگاه امداد باطری بعثت که کار پخش بصورت عمده و تک فروشی آنها را برعهده دارد:

باطری های نانو شرکت صبا باتری

نمایندگی بارکاس شرکت توان باتری

نمایندگی اوربیتال شرکت سپاهان باتری

نمایندگی هاگن شرکت راستین باتری

امداد باطری اهواز

مدیریت: شریفی

همراه: 09033778333

فکس: 06133778333

تلفن: 06133774331

نشانی: اهواز، کمپلو، امیرکبیر جنوبی، نبش انصاری

اطلاعات کامل تر در سایت اینترنتی امداد باطری اهواز:

www.batribesat.ir

امداد باطری اهواز – امداد باتری اهواز – امداد باتری در اهواز – امداد باطری در اهواز – فروشگاه باطری بعثت – فرشگاه امداد باطری بعثت این فروشگاه در سال ۱۳۷۴ تأسیس و در روز بعثت رسول اکرم (ص) افتتاح شد و به همین خاطر نام این فروشگاه باطری بعثت نامیده شد. فروشگاه امداد باطری بعثت در آن زمان فقط با باتری های نور – نیرو سابق که امروزه صبا باتری نامیده می شود کار خود را شروع کرد. در مدت این چند سال با چند شرکت داخلی همکاری و کار پخش و توزیع محصولاتشان را عهده دار شد. نمایندگی های در حال حاضر فروشگاه امداد باطری بعثت که کار پخش بصورت عمده و تک فروشی آنها را برعهده دارد: باطری های نانو شرکت صبا باتری – نمایندگی بارکاس شرکت توان باترینمایندگی اوربیتال شرکت سپاهان باتری – نمایندگی هاگن شرکت راستین باتری – امداد باطری اهواز – امداد باتری اهواز – امداد باتری در اهواز – امداد باطری در اهواز – فروشگاه باطری بعثت – فرشگاه امداد باطری بعثت این فروشگاه در سال ۱۳۷۴ تأسیس و در روز بعثت رسول اکرم (ص) افتتاح شد و به همین خاطر نام این فروشگاه باطری بعثت نامیده شد. فروشگاه امداد باطری بعثت در آن زمان فقط با باتری های نور – نیرو سابق که امروزه صبا باتری نامیده می شود کار خود را شروع کرد. در مدت این چند سال با چند شرکت داخلی همکاری و کار پخش و توزیع محصولاتشان را عهده دار شد. نمایندگی های در حال حاضر فروشگاه امداد باطری بعثت که کار پخش بصورت عمده و تک فروشی آنها را برعهده دارد: باطری های نانو شرکت صبا باتری – نمایندگی بارکاس شرکت توان باترینمایندگی اوربیتال شرکت سپاهان باتری – نمایندگی هاگن شرکت راستین باتری – امداد باطری اهواز فروشگاه باطری بعثت – فرشگاه امداد باطری بعثت این فروشگاه در سال ۱۳۷۴ تأسیس و در روز بعثت رسول اکرم (ص) افتتاح شد و به همین خاطر نام این فروشگاه باطری بعثت نامیده شد. فروشگاه امداد باطری بعثت در آن زمان فقط با باتری های نور – نیرو سابق که امروزه صبا باتری نامیده می شود کار خود را شروع کرد. در مدت این چند سال با چند شرکت داخلی همکاری و کار پخش و توزیع محصولاتشان را عهده دار شد. نمایندگی های در حال حاضر فروشگاه امداد باطری بعثت که کار پخش بصورت عمده و تک فروشی آنها را برعهده دارد: باطری های نانو شرکت صبا باتری – نمایندگی بارکاس شرکت توان باترینمایندگی اوربیتال شرکت سپاهان باتری – نمایندگی هاگن شرکت راستین باتری – امداد باتری اهواز – امداد باتری در اهواز – امداد باطری در اهواز

پایگاه مشاغل خوزستان